Compliance

PharmaS svoj razvoj gradi na četiri temelja:

PharmaSov je cilj biti prepoznat kao kompanija koja poštuje sve relevantne zakone i propise, visoke svjetske standarde farmaceutske industrije i pravila etike i morala. U tom je smislu PharmaS razvio i dalje usavršava sustave etičkog poslovanja putem čega na društveno odgovoran način potpomaže zdravstvene standarde u zemlji pri tome strogo pazeći na pisane norme i nepisana pravila etike i morala.

Svi PharmaSovi zaposlenici i partneri upoznati su s očekivanjima koje je PharmaS postavio u poštovanju takvih propisa i normi. PharmaS ne tolerira neetično, nezakonito ili nepošteno ponašanje i sve svoje napore ulaže da tako i ostane u samoj kompaniji, ali i u suradnji s drugim kompanijama i regulatorima traži da se to na što jasniji i transparentniji način regulira propisima.

Svatko unutar ili izvan kompanije poziva se da odmah prijavi svaku sumnju na neetične, nezakonite ili nepoštene radnje na: kodex@pharmas.hr.

Svakoj dobronamjernoj prijavi pristupa se s najvećom ozbiljnošću i bez bilo kakvih negativnih posljedica za prijavitelja, čak i ako se utvrdi da je prijava neosnovana.