Farmakovigilancija

Praćenje sigurnosti lijekova od neprocjenjive je važnosti kako bi se osigurala njihova sigurna primjena te zaštita zdravlja pacijenata. U procesu praćenja sigurnosnog profila lijeka sudjeluju pacijenti, zdravstveni radnici, farmaceutske tvrtke i regulatorna tijela.

Farmakovigilancija je skup aktivnosti povezanih s otkrivanjem, procjenom, razumijevanjem, prevencijom i postupanjem u slučaju nuspojava lijekova, kao i novih saznanja o štetnosti primjene lijekova. Također, postoji velik broj farmakovigilancijskih aktivnosti kojima se nastoji smanjiti rizik od eventualno nastalih nuspojava. Svaka farmaceutska kompanija ima potrebu i obvezu uspostaviti svoj farmakovigilancijski sustav putem kojeg prati sigurnosni profil lijekova za koje je nositelj odobrenja.

Zbog sigurne primjene lijeka pacijenti bi prije uzimanja trebali pročitati Uputu o lijeku koja je priložena u kutiji uz lijek. Za pacijenta je bitno da lijek uzima kako je propisano Uputom, odnosno kako mu je liječnik preporučio. Ako pacijent osjeti nuspojavu, o tome treba obavijestiti svojeg liječnika ili ljekarnika koji će ga savjetovati kako treba dalje postupati.